VOORWAARDEN

De mogelijkheid financiële ondersteuning te verlenen is vastgelegd in artikel 2 van de statuten van de stichting. Op basis van dit artikel zijn de voorwaarden voor het verlenen van financiële ondersteuning nader geregeld in het Reglement financiële ondersteuning onderwijsvernieuwing’ (zie: REGLEMENT). De aanvraag voor financiële ondersteuning dient te voldoen aan het hiervoor vastgestelde format (zie: FORMAT).

Bij goedkeuring van de subsidieaanvraag door het bestuur kan de activiteit geheel of gedeeltelijk worden bekostigd. Van belang is tevens dat de activiteit en/of aanschaf waarvoor financiële ondersteuning wordt gevraagd niet uit de reguliere bekostiging gefinancierd kan worden.
De belangrijkste voorwaarde voor de subsidieaanvrage is dat de in de aanvraag bedoelde activiteit en/of aanschaf van middelen het doel hebben het onderwijs of het toegepaste onderzoek te verbeteren of te innoveren. Daarbij is het van belang dat de activiteit de aanzet geeft tot een voortduring van de onderwijsverbetering of innovatie door borging in het onderwijsprogramma. Het te financieren project wordt ontwikkeld met de bedoeling het onderwijsprogramma te vernieuwen. Reguliere aanpassingen van het onderwijsprogramma vallen dus hierbuiten.

De doelgroep van het Rengelinkfonds betreft in de eerste plaats studierichtingen van Inholland-Haarlem en daaraan verbonden studierichtingen buiten Haarlem. In zeer bijzondere gevallen kunnen ook andere afdelingen van Inholland of andere onderwijsorganisaties in aanmerking voor ondersteuning komen.

De aanvraag dient schriftelijk te worden onderbouwd. In het betreffende document worden ten minste de doelstelling, de relevantie voor het onderwijs, de aard van de activiteit(en), de fasering en de financiële verantwoording beschreven. Een eigen bijdrage, minimaal 10 % van de begroting, is een aanvullende voorwaarde. Een volgende voorwaarde is dat eens per halfjaar gedurende de looptijd van het project een evaluatie plaatsvindt ten behoeve van het bestuur van het fonds. Bij tussentijdse evaluatie kan door het bestuur worden besloten de subsidiëring voort te zetten of te stoppen.
Op grond van de schriftelijke aanvraag, die tijdig moet zijn ingediend, neemt het bestuur een besluit over de toekenning van de financiële ondersteuning. Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen door het bestuur worden afgewezen, of geheel of gedeeltelijk worden toegekend. Beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk.

De aanvraag dient te worden gestuurd naar de secretaris van het J.W. Rengelinkfonds (zie: MEER INFORMATIE of BESTUUR).