REGLEMENT

Reglement financiële ondersteuning onderwijsvernieuwing
Zie ook: de bijlage ‘Format aanvraag Rengelinkfonds’.

Inleiding
Dit reglement dient om de procedure voor het aanvragen van financiële ondersteuning bij de stichting J.W. Rengelinkfonds te stroomlijnen. Het reglement is opgesteld met inachtneming van de bepalingen betreffende de financiële ondersteuning in de statuten van de stichting. Het format aanvraag Rengelinkfonds maakt deel uit van dit reglement.

Het doel van de financiële ondersteuning
De stichting kan financiële ondersteuning verlenen voor:

 1. Het aanschaffen van bijzondere leer- of onderzoeksmiddelen die zijn bedoeld voor onderwijsvernieuwing.
 2. Het uitvoeren van vernieuwingsprojecten in het onderwijs.
 3. Het uitvoeren van vernieuwingsprojecten in het onderwijs, in samenhang met de aanschaf van bijzondere leer- of onderzoeksmiddelen.

De ondersteuning wordt uitsluitend verleend, indien en voor zover deze uitgaven niet in aanmerking komen voor bekostiging uit de door het rijk beschikbaar gestelde lumpsumfinanciering of eigen financiën.

Wie kunnen voor financiële ondersteuning in aanmerking komen?
Voor financiële ondersteuning kunnen opleidingen van Hogeschool Inholland in aanmerking komen, die feitelijk (geheel of ten dele) zijn gehuisvest in Haarlem. Als de beschikbare gelden toereikend zijn, kunnen in bijzondere gevallen ook andere onderwijsorganisaties voor deze financiēle ondersteuning in aanmerking komen, in beginsel onder dezelfde voorwaarden. In alle gevallen beslist het bestuur van de stichting over het al dan niet toekennen van de financiële ondersteuning. Beroep hiertegen is niet mogelijk.

Het indienen van aanvragen
Aanvragen dienen te worden ingediend bij de secretaris van het bestuur van de stichting. De aanvraag wordt gedaan, of medeondertekend, door een lid van het management dat bevoegd is namens de onderwijsinstelling overeenkomsten af te sluiten. De uiterste termijn voor het indienen van aanvragen is steeds 1 mei van een kalenderjaar. Aanvragen die worden ingediend op uiterlijk 1 mei kunnen leiden tot financiële ondersteuning vanaf 1 augustus van dat jaar.

De aanvraag voor de aanschaf van bijzondere leer- of onderzoeksmiddelen (1)
Een aanvraag voor de aanschaf van bijzondere leer- of onderzoeksmiddelen dient onderstaande elementen te bevatten. Aanvragen die hier niet aan voldoen, worden niet in behandeling genomen.

 • Aanvraag
  Wie is de aanvrager? Wat is de achtergrond van deze aanvraag? Waarom kan de aanschaf niet ten dele of volledig worden bekostigd uit de Lumpsum of uit eigen financiële middelen?
 • Doel
  Welke bijdrage levert deze aanschaf aan de kwaliteitsverbetering van de opleiding?
 • Resultaten
  Welke concrete resultaten gaat de aanschaf opleveren? Wat wordt gedaan om de resultaten in het onderwijs te implementeren en te borgen?

De aanvraag gaat vergezeld van een begroting.

De Aanvraag voor het uitvoeren van vernieuwingsprojecten (al dan niet in combinatie met de aanschaf van bijzondere leer- of onderzoeksmiddelen) (2,3)
De opzet van de aanvraag voor de financiële ondersteuning van vernieuwingsprojecten is gepreciseerd in het Format aanvraag Rengelinkfonds (zie: FORMAT).

 • Aanvraag
  Wie is de aanvrager? Wat is de achtergrond van deze aanvraag? Waarom kan dit project niet ten dele of volledig worden bekostigd uit de Lumpsum? Wat is de looptijd?
 • Doel
  Wat is de aard van de beoogde vernieuwing? Welke bijdrage levert deze aan de kwaliteitsverbetering van de opleiding?
 • Werkwijze
  Welke fasering kent het project? Wat zijn de activiteiten per fase? Hoe wordt de voortgang geëvalueerd?
 • Resultaten
  Welke concrete resultaten gaat dit project opleveren? Welke nieuwe methoden of middelen zullen worden ingezet? Wat wordt gedaan om de resultaten in het onderwijs te implementeren en te borgen?
 • Organisatie
  Hoe is de leiding geregeld? Wie verzorgt de rapportages? Hoe is het contact met de directie geregeld en is deze gecommitteerd?
 • Begroting
  De aanvraag gaat vergezeld van een begroting.

N.B De opzet van de aanvraag voor de financiële ondersteuning van vernieuwingsprojecten is gepreciseerd in het format aanvraag Rengelinkfonds. Dit format bevat ook richtlijnen voor het opstellen van de begroting. Voor aanvragen die uitsluitend de aanschaf van leer- of onderzoeksmiddelen betreffen kan worden volstaan met een verkorte aanvraag (zie hiervoor).

Bijzondere voorwaarden

 • De aanvrager bekostigt uit de lumpsum minimaal 10% van de totale kosten.
 • Tijdelijke uitbreidingen van aanstellingen van zittende medewerkers voor deelname aan projecten of om deelnemers aan projecten tijdelijk te vervangen, worden alleen in uitzonderingsgevallen bekostigd. Ze dienen in de aanvraag apart vermeld en beargumenteerd te worden.

Tussentijdse evaluaties vernieuwingsprojecten (2, 3)
Toegekende projecten worden minimaal een keer per half jaar ten overstaan van het bestuur geëvalueerd. Deze evaluatie vindt plaats op basis van een tussentijds evaluatieverslag, dat informatie bevat over de voortgang van het project in de verslagperiode aan de hand van de volgende thema’s:

 • Een overzicht van de uitgevoerde activiteiten
 • Een overzicht van de behaalde resultaten
 • Een financieel overzicht dat uitsluitsel geeft over de besteding van de toegekende gelden in de verslagperiode

Dit evaluatieverslag dient minimaal drie weken voor de evaluatie bij de secretaris van het bestuur te worden ingediend.
Na deze evaluatie neemt het bestuur een besluit over de voortzetting van het project.

Eindevaluatie

 • Een jaar na de toekenning van de aanschaf van bijzondere leer- of onderzoeksmiddelen (1) rapporteert de aanvrager aan het bestuur over de ervaringen met deze onderzoeks- of leermiddelen, de hiermee behaalde resultaten en de borging van de resultaten.
 • Na afloop van een vernieuwingsproject (2, 3) vindt ten overstaan van het bestuur een eindevaluatie plaats. Deze evaluatie vindt plaats op basis van een evaluatieverslag dat samenvattende informatie bevat over het verloop van het project , de bereikte resultaten en de implementatie en borging van de resultaten.

Adviescommissie
Bij de beoordeling van projecten in verband met de toekenning van financiële ondersteuning, alsmede bij het beoordelen van tussentijdse evaluaties, kan het bestuur zich laten bijstaan door een door het bestuur in te stellen adviescommissie.