MEER INFORMATIE

ONDERWIJSONDERSTEUNING DOOR HET FONDS

Het fonds heeft in het verleden een gevarieerd aantal activiteiten ondersteund. Voorbeelden daarvan zijn internationaliseringsprojecten, werkweken en toneelvoorstellingen van de PABO, studiereizen en assessmentprojecten bij de SOSA en een ligtandemproject bij de HTS. Daarnaast zijn subsidies verleend voor de bouw van de sporthal in Haarlem, de uitgave van een herdenkingsboek van de SOSA, aanschaf van onderwijsmateriaal voor de PABO, de totstandkoming van het lectoraat Social Work en de ontwikkeling van het Lab Noord-Holland van de sector Social Work.
De aangevraagde subsidies kunnen betrekking hebben op meer kleinschalige dan wel grootschalige projecten met een verschillende looptijd.
De aanvraag dient vooral de verbetering en innovatie van het onderwijs te beogen.

HET BESTUUR
Het bestuur van het J.W. Rengelinkfonds bestaat uit personen die vanuit hun eerdere werkzaamheden een zekere binding hebben met de vroegere Hogeschool Haarlem (Zie: BESTUUR)

Het bestuur beoordeelt de aanvragen aan de hand van een aantal criteria (Zie: VOORWAARDEN). Het verdient aanbeveling voor het aanvragen informatie in te winnen bij het bestuur.

INFORMATIE EN AANVRAGEN
Voor inlichtingen over het J.W. Rengelinkfonds en ondersteuningsaanvragen kunt u gebruikmaken van het  contactformulier. (Zie ook: CONTACT) of kunt u zich richten tot het bestuur (Zie: BESTUUR).
E-mailadres: [email protected]
Website: www.rengelinkfonds.nl 


DE RENGELINKHAL
De Hogeschool Inholland Haarlem heeft de beschikking over een fraaie, overdekte sportvoorziening. De bouw van deze sporthal in 2005 is mogelijk gemaakt door subsidiëring van het J.W. Rengelinkfonds.


Op de foto: deelnemers Zomerschool Generalistisch Werken,
Lab Noord-Holland, augustus 2015

LAB NOORD-HOLLAND
Kwaliteitsimpuls beroepsvorming sociaal werk Alkmaar-Haarlem
Het Lab Noord-Holland is een initiatief van van de opleiding Social Work van de Hogeschool Inholland. Het Lab is gelieerd aan en wordt ondersteund door het lectoraat Social Work van Inholland. Het project beoogt in nauwe samenwerking met het beroepsveld de nieuwe ontwikkelingen op het terrein van het Social Work te bevorderen en te implementeren. Daartoe worden verschillende activiteiten uitgevoerd zoals opleidingscurriculumontwikkeling, docentenstages, massterclasses door werkvelddeskundigen, conferenties (Rengelinkconferenties) en zomerschoolactiviteiten.