Aanvragen

Werkwijze aanvraag

Het Rengelinkfonds ondersteunt alleen projecten die werken volgens het open-source principe. Alle opgedane kennis en ervaring wordt in principe beschikbaar gesteld aan alle collega’s van hogeschool Inholland.

De aanvrager heeft de mogelijkheid om een pre- advies over zijn aanvraag te vragen. Hiertoe beschrijft de aanvrager in
maximaal 2 A4 de inhoud van het project. De aanvrager voegt een korte begroting bij.
Het bestuur neemt over deze pre-aanvraag binnen 10 dagen een besluit.

Het is mogelijk dat het bestuur de aanvrager uitnodigt de aanvraag mondeling toe te lichten. De aanvrager krijgt hiervoor een uitnodiging via de mail.

In het projectplan moet minimaal aandacht worden besteed aan:

1. Titel van het project, opleiding en domeinopleiding.

2. Naam en functie van de aanvrager en opleidingsmanager / domeindirecteur.

3. Achtergronden van het project .

4. Proces- c.q. projectbeschrijving .

5. Planning (maximale duur van 2 jaar).

6. Afbakening project, projectgrenzen .

7. Te verwachten resultaat, uiteindelijke doelstelling .

8. Projectorganisatie (uitvoerenden en eindverantwoordelijken) .

9. Mogelijke projectrisico’s.

10. Project begroting.

De aanvraag wordt niet in behandeling genomen indien de handtekening van de aanvrager, de handtekening van de opleidingsmanager en/of de handtekening van de domeindirecteur ontbreekt.

De aanvraag dient te worden ingediend in tweevoud en per mail te worden gezonden naar:

[email protected] & [email protected]